Към фирма Медигрей ООД е създаден орган за контрол от вид „С“. Органът за контрол извършва радиационен мониторинг на работната и жизнена среда с обхват:
- Доза от рентгеново или гама лъчение
- Мощност на дозата от рентгеново или гама лъчение
Органа за контрол разполага със съвременна калибрирана апаратура, отговаряща на всички изисквания на последните стандарти за провеждане на измервания, както и високо квалифицирани специалисти с доказани теоретични и практически познания в сферата. Извършваме радиационен мониторинг на работната и жизнена среда в предприятия и медицински заведения, където има различни източници или генератори на йонизиращи лъчения – рентгенови апарати, скенери, линейни ускорители, позитрон-емисионни томографи, гама-облъчвателни уредби, дефектоскопи и др.

19 Август 2020